RODO

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:……………………….

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Notariusz Magdalena Zając prowadząca Kancelarię Notarialną w Wadowicach, przy ulicy J. Słowackiego nr 6, nr telefonu 33 8739559,  adres e-mailmagdalena.zajac@kin.pl (dalej jako „ADO”);……………………………………………………………………………………………………
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U.2017.2291 t.j. z dnia 2017.12.11) oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych;………………………………………………………….
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi,…………..…………………………………
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat licząc od dnia dokonania czynności, na podstawie art. 90 §1 ustawy Prawo o notariacie;……………………………………………………………………………………………
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO;……………………………………………………………………………………………………
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;………………………………………………………
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;…….
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość dokonania czynności notarialnej;…………….  
 9. do czasu dokonania czynności notarialnej, z przyczyn związanych z Pani/Pana indywidualną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,…………………………………………………….
 10. w dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;……………………………………………………….        
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania